veiligheid verkeer voorzieningen

Info voor bewoners Trisken

info logo2

Gaswinning Smallingerland – plannen voor meer en langer

Gasproducent Vermilion heeft een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en

Klimaat (EZK) om in de gemeente Smallingerland langer en vooral veel meer gas te mogen winnen.

Vermilion wil gaan winnen vanuit bestaande gaswinlocaties gelegen in Middelburen/Opeinde Zuid en

Nijega. De gasvelden die vanuit deze locaties worden aangeboord liggen onder Middelburen, Nijega

en Opeinde, maar ook onder Oudega, de Wilgen, Rottevalle, Boornbergum en een groot deel van

Drachten.

8 jaar langer, 10 x zoveel

Vermilion vraagt toestemming aan het Ministerie van EZK voor uitbreiding. Daarvoor heeft Vermilion

vorig jaar het winningsplan ‘ Middelburen en Opeinde Zuid’ ingediend. Het gaat om winning uit

gasvelden waar al uit gewonnen wordt en om winning uit een nieuw, onderliggend gasveld. Vermilion

wil daarvoor de bestaande putten uitbreiden of aanpassen. Gevraagd is om 8 jaar langer en om 10 x

zoveel te winnen dan wat staat in het huidige winningsplan. Tussen 2018 en 2028 gaat het om

maximaal 410 miljoen nm3 aardgas.

Zienswijze

Vermilion bezit het winrecht (concessie) maar bij nieuwe of gewijzigde aanvragen hoort een

winningsplan. Dit plan is voor advies voorgelegd aan o.a. de Gemeente, Waterschap en Provincie

Fryslân. In de komende maanden neemt de minister een voorlopig besluit. Dat wordt voorgelegd,

waarna er ook voor inwoners gedurende zes weken gelegenheid is om hierop te reageren. Dit heet

een ‘zienswijze’. Vanaf het moment dat het voorlopige besluit bekend gemaakt wordt geldt een termijn

van 6 weken om een zienswijze in te kunnen dienen tegen de plannen. Als er geen zienswijzen

worden ingediend tegen de extra gaswinning dan is de conclusie dat er draagvlak is. Daarnaast is er

zonder zienswijze geen beroep tegen de plannen mogelijk.

Negatief advies Gemeente

Gemeente Smallingerland heeft negatief geadviseerd op de aangevraagde uitbreiding. Vorig jaar is

vanuit de werkgroep ‘Geen nieuwe gaswinning Smallingerland’ bij de minister aangegeven dat in de

Gemeente geen draagvlak is voor nieuwe, meer of langere gaswinning. Nederland gaat immers van

het gas af en de minister heeft afbouw van winning beloofd. De kraan in Groningen wordt

dichtgedraaid. De Minister heeft daarbij beloofd dat de kleinere gasvelden dit niet hoeven te

compenseren. Toch zijn er in Friesland momenteel meerdere aanvragen voor nieuwe, meer of langere

gaswinning.

Schade

Gaswinning raakt de leefbaarheid van de omgeving. Op de kaartjes (z.o.z.) is goed te zien om welk

gebied het gaat. O.a. bodemdaling is een gevolg. Een groot gebied kan hiermee te maken krijgen. De

inwoners op het gasveld zelf, maar ook enkele kilometers in de omtrek. Bodemdaling kan leiden tot

schade aan huizen. Bodemdaling is al een probleem in het gebied. Door inklinkend veen en door

lopende gaswinning. Er is geen goede schaderegeling. Er zijn nog meer onwenselijke effecten.

Gaswinning gaat met behulp van chemicaliën. Op de langere termijn kan dit negatieve effecten

hebben voor de bodem en water. Ander zorgpunt is dat er twijfel is over de veiligheid van de oude

gasputten. Hier loopt onderzoek naar. Verder is het zo dat gebruik van gas leidt tot CO2-uitstoot en

bijdraagt aan klimaatschade. Uitbreiding van gaswinning past niet bij de inspanningen van de

gemeenten en inwoners voor energietransitie.

Geen draagvlak

De eerder genoemde werkgroep heeft in oktober 2018 inzichtelijk gemaakt dat er geen draagvlak is

voor meer gaswinning in de gemeente. 1.500 handtekeningen zijn aangeboden aan Minister Wiebes.

De werkgroep in de huidige vorm is opgeheven. Een deel heeft zich aangesloten bij de Stichting

Tsjingas uit Nij Beets. Gezamenlijk hebben zij een nieuwe brede groep mensen bijeengebracht. Deze

groep realiseert zich dat we morgen niet van het gas af kunnen. Gas blijft nog een aantal jaren nodig.

Winning vanaf de Noordzee in plaats vanaf land is wellicht ook een alternatief. Maar afbouwen kan

wel. Er kan meer gedaan worden aan het terugbrengen van de vraag naar gas. Er kan meer ambitie

getoond worden om over te stappen op duurzame energie.

Meer informatie

 

Mocht u meer willen weten of een zienswijze willen indienen, dan ondersteunen wij u graag. Voor

vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Tsjingas via

tsjingas@hotmail.com

Nieuws

 • Stichting wijkraad 'de Trisken'
  Per adres: 'de Skammel'
  Melkkelder 84
  9205 DE Drachten
  KvK 01102819
  info@wijkraaddetrisken.nl

   

  Voor huur ruimte Skammel: cp@mosweb.nl

   

  Druk ook eens op GEEL (veiligheid) ROSE (verkeer) of BLAUW (voorzieningen).

   

  Het schapendijkje aan de kant van De Trisken is uitrenveld zonder opruimplicht en de dijk aan de Drait zijde is uitrenveld met opruimplicht.

   

  Bereikbaarheid Politie
  Vanwege de onduidelijkheid over de bereikbaarheid van de politie meld St. wijkraad de Trisken het volgende.

  Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.

  De wijkagent houdt ook een spreekuur in de wijk. Dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Hooizolder 105, het kantoor van REIK.

  Er is nu ook een Meldpunt Overlast. De meldingen kunnen gedaan worden via www.smallingerland.nl