veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 19-12-2018

trisken 002 AsThumb

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

19-12-2018                            

19.30 uur

 

1. Opening door vice-voorzitter Jan Geertsema

 • Alleen onze voorzitter Robert Smeding is afwezig.

2. Gemeente info;

 • Deelauto wordt besproken bij punt 5.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen worden goedgekeurd, kunnen op de site.

 • Enquête; uit de enquête is gebleken dat groen belangrijk is voor de inwoners van de wijk. De wijkraad besluit mede daarom dat er volgend jaar weer een wijkschouw wordt gehouden. Daarbij wordt de leidraad korte introductie, fietsen door de wijk en napraten in de Skammel. Een himmeldei doen we niet.

4. Mededelingen

 • Sinterklaas 01-12-’18; in de Skammel, was goed, niet veel aanmeldingen vooraf. We moeten gaan nadenken hoe het volgend jaar moet worden georganiseerd. We gaan Sophie uitnodigen voor een vergadering.

 • Kerstfair 19-12-’18; was weer een succes, maar niet zoveel mensen als vorig jaar. Waarom? Niet duidelijk, moet geëvalueerd worden. Op het Foarhûs was ook een kerst bijeenkomst. Zou beter gecommuniceerd moeten worden.

 • Website; Goede cijfers.

 • Voorstel kalender 2019; akkoord.

 • Vrijwilligers; nieuwe positieve mensen. In Maart komt er een nieuwe bijeenkomst in de Skammel. Misschien ook een bijeenkomst “groen in de wijk”. De vice-voorzitter onderhoud de contacten met de mensen.

5. Voorzieningen

 • Deelauto - Coördinator gaat per 1 januari weg. We hebben nog geen nieuwe coördinator, maar we gaan iemand vragen.

6. Veiligheid

 • geen nieuws

7. Verkeer

 • Kruispunt fietspad - Dorsvloer komt de volgende vergadering weer op de agenda.

8. Aktielijst

 • Buurtbudget - Aanvraag voor 1 April; wipkip op veld Hanebalken / Hooizolder. We gaan het aanvragen.

9. Rondvraag; Fietspad, waarom is dit zo lang afgesloten? We vragen Erik.

                     Kunnen we de afvalwijzer op de site zetten? We gaan het

                     doen.

10. Sluiting  door de vice-voorzitter, volgende vergadering 30-01-2019.Nieuws

 • Stichting wijkraad 'de Trisken'
  Per adres: 'de Skammel'
  Melkkelder 84
  9205 DE Drachten
  KvK 01102819
  info@wijkraaddetrisken.nl

   

  Voor huur ruimte Skammel: cp@mosweb.nl

   

  Druk ook eens op GEEL (veiligheid) ROSE (verkeer) of BLAUW (voorzieningen).

   

  Het schapendijkje aan de kant van De Trisken is uitrenveld zonder opruimplicht en de dijk aan de Drait zijde is uitrenveld met opruimplicht.

   

  Bereikbaarheid Politie
  Vanwege de onduidelijkheid over de bereikbaarheid van de politie meld St. wijkraad de Trisken het volgende.

  Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.

  De wijkagent houdt ook een spreekuur in de wijk. Dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Hooizolder 105, het kantoor van REIK.

  Er is nu ook een Meldpunt Overlast. De meldingen kunnen gedaan worden via www.smallingerland.nl