veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 21-03-2018

Notulen.

1. Opening door de vice voorzitter. Iedereen van harte welkom..

  • afwezig m.k. de voorzitter Robert Smeding en lid Truus Koppert.

2. Gemeente info

  • Onze voorzitter neemt contact op met Erik Kort.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

  • Notulen 14-02-2018 worden goedgekeurd. Kunnen op de site.

  • Beleidsplan wordt later gemaakt. De nota vrijwilligersbeleid wordt goedgekeurd, de secretaris en penningmeester gaan nog wat punten bijschaven.

  • Jaarverslag 2017; De secretaris past nog wat pijnpunten aan en stuurt het weer rond voor de volgende vergadering.

  • Enquête gebiedsteams; Het is onduidelijk wat we daar nu mee moeten. De secretaris vraagt om opheldering bij de gemeente.

4. Mededelingen

  • Meerjarenplan wijkraad/flyer; wordt aangepast en komt de volgende vergadering weer op de agenda.

  • Site; meer bezoekers afgelopen maand. Kan nog beter.

5. Pauze

6.  Voorzieningen

  • Deelauto de Trisken; de deelauto rijdt de derde week. De vrijwilligers en de klanten zijn tevreden. Volgende vergadering gaan we evalueren met coördinator Hans Verhoef.

7.  Veiligheid; geen info.

8.  Verkeer; geen info.

9. Aktielijst;  De eigen wijkschouw wordt in Mei gehouden. Het vrijwilligersbeleid is goedgekeurd en wordt weer uit de aktielijst gehaald.

10. Rondvraag;  Geen vragen.                                              

11. Sluiting; door de vice-voorzitter. Volgende vergadering 30 Mei.