veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 21-10-2020

1. Opening 

 • Met gast Jan-Willem, coördinator Deelauto, die een evaluatie geeft van de afgelopen periode.

2. Gemeente info

 • geen.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen, enkele kleine aanpassingen, verder goedgekeurd. 

 • Verhaal warmtescan staat op de site.

4. Mededelingen;

 • AED - ontwikkelingen; onze voorzitter heeft een aanvraag gedaan bij de hartstichting. Dit wachten we even af. We vinden wel dat er zeker een aed moet komen in de wijk.

 • Zwaaistenen in de wijk; de vice voorzitter gaat naar het overleg met een ander wijkraadslid.

 • Baggeren in de Trisken; gaat goed, de wijkraad is tevreden met het resultaat. Ook blij dat de rotzooi direct wordt afgevoerd. 

 • Deelauto; de penningmeester is de contactpersoon met de deelauto. Er komt een proef met een ander wijkraadslid als contactpersoon.

 • Snelheidsdisplay - is aangevraagd, wordt op gewacht.

 • Wijkraadslid - discussie over het profiel. de secretaris maakt een opzet en stuurt dit rond.

5. Pauze

6.  Voorzieningen

 • Plein Skammel - we lezen de notulen van de MOS. Iedereen vindt het jammer dat er niets met het asfalt gebeurd, maar verder akkoord. We wachten op het resultaat.  Half november begint de aannemer met het grondwerk van het plein. Voorjaar 2021 moet fase 1 klaar zijn.

 • Treft’t - Er was niemand van de wijkraad aanwezig bij de digitale vergadering. We wachten op de notulen. Die worden rondgestuurd.

7. Aktielijst

 • In actief staat een verhaal van de gemeente over winteronderhoud groen. Waarom staat de Trisken daar niet bij? We gaan het vragen aan de gemeente.

 • 8.Rondvraag       Niets.

 • 9.Sluiting 

  • door de voorzitter.