veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen wijkraadsvergadering

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

05-09-2018

De Skammel

19.30 uur

1. Opening door de voorzitter. S. Boonstra is afwezig. m.k.

2. Gemeente info;

 • Bezwaarschrift buurtbudget; Voordat wij het bezwaar in behandeling nemen, willen wij eerst onderzoeken of we er met een gesprek onderling nog uit kunnen komen; stelt Nynke Wiersma namens de gemeente. We gaan mailen of we dit gesprek op een avond kunnen voeren.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen van 4 Juli worden goedgekeurd, kunnen op de site.

 • Uitnodiging wethouder. Truus en Jan gaan hierheen. We bespreken het verder op 10 oktober.

4. Mededelingen

 • financiën; afwachten hoe de financiën van de deelauto zich ontwikkelen.

 • onkostenvergoedingen; we gaan er aan werken om dit beter te regelen.

 • uitnodigingen; we gaan Henk Keuning uitnodigen voor de volgende vergadering.

5. Voorzieningen

 • deelauto; systeem van rapportage is goed. Arriva is tevreden.

 • taken wijkraad; wordt op 13-09-’18 besproken.

6. Veiligheid; Truus gaat naar het spreekuur van de vervangende wijkagent

7. Verkeer; We wachten op de uitslag van de enquête die September wordt verspreid.

8. Aktielijst; Buurtbudget voor 1 oktober -  blikvangers bij fietsbrug.

                  REIK - Robert gaat weer in gesprek.

                  Sinterklaasfeest - Wordt georganiseerd.

                  Honden en Jeugdsoos kan van aktielijst af.

 

9. Rondvraag; de eerste enquêtes komen binnen op de site.  

10. Sluiting door de voorzitter.

 

Volgende vergadering 10-10-2018.

Bewoners kunnen via mail (wijkraaddetrisken@gmail.com) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

 

Nieuws

 • Stichting wijkraad 'de Trisken'
  Per adres: 'de Skammel'
  Melkkelder 84
  9205 DE Drachten
  KvK 01102819
  info@wijkraaddetrisken.nl

   

  Voor huur ruimte Skammel: cp@mosweb.nl

   

  Druk ook eens op GEEL (veiligheid) ROSE (verkeer) of BLAUW (voorzieningen).

   

  Het schapendijkje aan de kant van De Trisken is uitrenveld zonder opruimplicht en de dijk aan de Drait zijde is uitrenveld met opruimplicht.

   

  Bereikbaarheid Politie
  Vanwege de onduidelijkheid over de bereikbaarheid van de politie meld St. wijkraad de Trisken het volgende.

  Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.

  De wijkagent houdt ook een spreekuur in de wijk. Dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Hooizolder 105, het kantoor van REIK.

  Er is nu ook een Meldpunt Overlast. De meldingen kunnen gedaan worden via www.smallingerland.nl