veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen wijkraadsvergadering 05-10-2022

download

Notulen wijkraadsvergadering 

Woensdag 05-10-2022

Skammel

19.30 uur

1. Opening - 

 • aanwezig; iedereen.

 • vergaderstructuur; allen zijn het er mee eens dat er meer structuur in de vergadering moet komen. Tevens houden we een pauze tijdens de vergadering.

 

2. Gemeente info

 • nieuwsbrief gemeente; er is niets op de site geplaatst omdat er niets specifiek voor wijkbewoners in staat. 

 

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen 01-09-2022; worden goedgekeurd met enkele tekstuele wijzigingen.

 • Mail; Margreet Zeefuik van Smallingerland. Organisatie huidige armoedeproblematiek. Als het kan gaat er iemand van de wijkraad heen.

 • Mail; J.Stockmann, beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer, gemeente Smallingerland. We hadden gevraagd om haaientanden op de kruising van het fietspad naar de fietsbrug en de Dorsvloer.

De verkeerscommissie heeft besloten dat de huidige situatie gehandhaafd blijft en er geen haaientanden komen. De wijkraad gaat er op aan dringen om de heg die het uitzicht belemmerd lager te snoeien.

 

4. Mededelingen;  

 • Site - kijkgegevens; afgelopen week 25 bezoekers, afgelopen maand 110 bezoekers. 

 • Wijkevenementen - we gaan in overleg met MOS.

5. Buurtbudget; Ons buurtbudget aanvraag (waterplan verfraaien) moet

              uitgebreid worden. We moeten vlierstruiken en beshoudende

              struiken gaan gebruiken. Dat kan alleen op die grond.   

 

6.  Voorzieningen;

 • Financiën; Mooi overzicht, is goed.

 • Deelauto - notulen; goedgekeurd.

               - taken deelauto; Na overleg zijn de taken 

                 opnieuw verdeeld. 

 • AED - voortgang; één wijkraadslid gaat verder onderzoek doen.

 • cursus; ter zijner tijd een thema avond AED en aanverwante zaken.

7. Aktielijst; niets nieuws. 

8.Treft't  

 • Geen nieuws

 

9.Rondvraag  niets.

 

10. Sluiting