veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen wijkraadsvergadering 10-02-2022

download

1. Opening -  Iedereen aanwezig.

2. Gemeente info

 • nieuwsbrief gemeente 

"Vraag op tijd je paspoort of ID kaart aan"  is op de site geplaatst.

 

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen 26-01-’22 zijn goedgekeurd.

 • Mail -Onze voorzitter heeft een bezwaar ingediend over het straatnaambordje.

     

4. Mededelingen; 

 • Wijkraadslid: Het profiel voor een nieuw wijkraadslid is besproken. 

Wijkraadslid komt de volgende vergadering weer op de agenda. 

 • Jaarverslag

goedgekeurd.

 • Site - kijkgegevens vallen tegen. We wachten af.

 

5. Pauze - 

 

6.  Voorzieningen;

 • Financiën; goedgekeurd.

 • Deelauto / Regelgeving;

We gaan dit op de eerstvolgende deelauto vergadering bespreken.

 • Plein; wordt aan gewerkt.

 • Foto’s wijk; Er worden in het voorjaar nog foto's van de speeltuinen gemaakt.

7. Aktielijst

 • discussieavond staat op de aktielijst. Het wordt waarschijnlijk; "Veiligheid in en om het huis".

 

8.Rondvraag; 

 • AED; de mogelijkheden worden verder bekeken. 

 

9.Sluiting; door de voorzitter. Volgende vergadering  donderdag 10 maart.