veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen wijkraadsvergadering 23-03-2023

download

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

De Skammel                           donderdag 23-03-2023

1. Opening door de vicevoorzitter. Voorzitter is afwezig m.k.

     Gast is Gerda Praamsma, beheerder van de Skammel. Ze komt, als nieuwe beheerder, kennismaken met de wijkraad. Iedereen stelt zich voor en Gerda vertelt over haar nieuwe baan, de activiteiten en de mogelijkheden om samen te werken.

2. Gemeente info; 

 • Nieuwsbrief gemeente; WOZ op site.

3. Ingekomen/uitgegane stukken.

 • Notulen 16-02-2023 worden goedgekeurd.

 • Antwoord Erik op mail; wegdek met klinkers op Stal bij o.a. fietsoversteek. De herstelwerkzaamheden worden in ieder geval dit jaar uitgevoerd.

 • Studenten IVK; We hebben weer een aantal vragen beantwoord.

We wachten op onze beloning.

4. Mededelingen;

 • Website; aantal bezoekers deze week normaal. Deze afgelopen maand iets meer bezoekers.

 • Jaarverslag 2022; wordt tekstueel aangepast.

5. Pauze  

6.  Voorzieningen 

 • Deelauto; Er is een gesprek geweest met een klant over een klacht. Dit is naar tevredenheid opgelost. Klanten die naar andere wijken verhuizen hebben geen recht meer op vervoer met de deelauto.

 • Activiteiten; spandoek; we bekijken de mogelijkheden. We gaan Erik hier ook over mailen.

 • Financiën; zijn prima.

 • Brede school; sport is belangrijk, verder gaan we er de volgende vergadering op in.

7.  Veiligheid; 

 • AED; Nog niets duidelijk.

8.  Verkeer; 

 • Heg langs Jister / Dorsvloer is nog niet gesnoeid. We houden het in de gaten.

9. Actielijst;

 • Geen bijzonderheden. 

10.Rondvraag;

 • Geen inbreng.

11.Sluiting; 

 • Volgende vergadering; donderdag 13 April.