veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen wijkraadsvergadering 23-09-2020

logo wijkraad

 

 

1. Opening 

  • door de voorzitter.

2. Gemeente info

  • buurtbudget wordt gebruikt voor het plein project. Als dit pas na oktober in gang wordt gezet wordt er alsnog een aanvraag gedaan De vice-voorzitter gaat contact opnemen met de MOS. 

3. Ingekomen/uitgegane stukken

  • Notulen worden goedgekeurd.

  • Mail - wijkagent wordt meer meegenomen in mail (cc) bij relevante onderwerpen. 

  • warmtescan -  wordt een verhaal voor de site voor gemaakt en daarna op site geplaatst.

4. Mededelingen;

  • AED - discussie - we gaan aan de MOS vragen of er AED’s aan andere wijkcentra hangen en hoe dit is geregeld.

  • Nieuwe wijkraadsleden, hoe? - discussie - 3 mogelijkheden;  GkV Drachten Zuid-West, Talent (mos), Groep vrijwilligers Skammel. Eerst moet er een profiel worden gemaakt.

5. Pauze.

6.  Voorzieningen

  • Deelauto; er komt een vergadering waar ook de MOS, Arriva en de gemeente worden uitgenodigd. De datum wordt nader bepaald. 

  • Er zijn weinig chauffeurs dus een wijkraadslid gaat samen met de coördinator proberen er meerdere chauffeurs bij te krijgen. 

  • Treft’t - volgende vergadering in oktober.

7. Aktielijst;  geen bijzonderheden. 

8.Rondvraag;  de wijkraad is blij dat de burenruzie, waarover de vorige vergadering is gesproken, is opgelost. Zonder inmenging van de wijkraad of een andere instantie.

9.Sluiting door de voorzitter.