veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen wijkraadsvergadering13-10-2021

download

Notulen wijkraadsvergadering

Woensdag 13-10-2021

Skammel

19.30 uur

 

1. Opening - aanwezig R.Smeding, J.Geertsema, O.de Haan, R.v.Dijk. Met kennisgeving afwezig; T.Koppert, S.Boonstra.

2. Gemeente info

  • nieuwsbrief gemeente - Er is wat op de site geplaatst wat relevant is voor de Trisken.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

  • Notulen 09-09-2021; punt 1 wordt ingekort, punt 3 wordt iets ingekort.

  • Mail - De wijkraad is het niet eens met de gemeente, De nummering in de wijk is al onduidelijk en verwarrend genoeg. We gaan een mail sturen waarin we er nogmaals willen benadrukken dat we graag meer duidelijkheid willen in de straatnamen en nummering.

4. Mededelingen;

  • Deelauto - afgelopen vergadering was positief .Veel vragen en antwoorden.  We vragen nog wel dringend een chauffeur. Rittenstaten moeten bewaard worden. Voor een pinautomaat wordt eenmalig 200€ uitgegeven. Regels  deelauto; kind 50cent, volwassenen 1€. Betaalbewijs verplicht. Jan Willem uitnodigen voor een gesprek.

  • Duurzaamheid -  J. van der Heide van de gemeente uitnodigen voor de volgende vergadering.  

  • Wijkraadslid - andere mogelijkheden zoals posters en daarna mogelijk een advertentie. 

  • Kerstfair; als er gevraagd wordt kan hetzelfde budget worden gegeven.

  • Site - kijkgegevens zijn ongeveer hetzelfde.

5. Pauze 

6.  Voorzieningen 

  • pilot containertuintjes - geen bijzonderheden. 

7. Aktielijst; geen nieuws.

8.Rondvraag;  Sinterklaas? Sophie vragen. 

9.Sluiting door de voorzitter.