Notulen 26-08-2015

Hierbij de notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 26 augustus 2015.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken.

Opening
door de voorzitter. Een lid m.k. afwezig. penningmeester weer afwezig. De voorzitter neemt contact met hem op.

Gemeente info


De regiomanager is aanwezig. Er komt een website van de gemeente; samen wijzer. Deze moet getest worden. De gemeente vraagt hier de wijkraden voor. We krijgen nog meer info. ���������������Collegetour; 30 september in de Drait. We zullen er bij zijn. ���������Buurtbudget; voor 1 0ktober kunnen we weer nieuwe voorstellen inleveren.

Overlast op dijk; Het speelhuisje op de dijk blijft staan om een plaats voor de jeugd te bieden. �Onderhoud riet; dit doet de schaapsherder.

De wijkraad zal dit aanzien en zo nodig weer bij de gemeente aan de bel trekken.

Inloop transferium; 18 augustus is er een inloop geweest voor het transferium. �Waarom is de wijkraad hier niet voor uitgenodigd? Volgens onze regiomanager moeten we dat Sander de Schiffart vragen. Dat zullen we doen. We maken een afspraak voor meer uitleg.

Inkomende/uitgaande stukken


Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd. Ze kunnen op de site.

Mededelingen


Bij het inloopkwartier kwam een wijkbewoner zijn verontrusting uitspreken over de overlast op de dijk bij het speelhuisje, wat daar nog steeds staat. We nemen weer contact op met de politie. Onderhoud riet langs de dijk. We overleggen met de gemeente.

– �Jaarverslag wijk- en dorpsbeheer; foto�s in het verslag zijn niet allemaal even positief. de foto van de Trisken laat
afval
zien.

Voorzieningen


Financi�n; penningmeester afwezig, voorzitter neemt contact met hem op en nodigt hem voor 22 september uit.

– Krokus plant dag; Tweespan doet mee, een wijkraadslid neemt contact op met Foarhus.

Veiligheid;
geen bijzonderheden.

Verkeer


VVN rapport wordt bekeken, samenvatting komt op site.

Over het algemeen vindt de wijkraad het rapport positiever.

Aktielijst


Buurtbudget; aanvragen speeltoestel voor kleine kinderen op speelveld Hanebalken/Hooizolder. Buurtbudget aanvraag van wijkbewoonster doorsturen naar Erik.

Rondvraag;
de secretaris zal de notulen die goedgekeurd zijn op de site plaatsen.

Sluiting
door de voorzitter.