Notulen 25-04-2018

Notulen van de besloten vergadering op 25 April 2018.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

Notulen 

1.

Opening
door de voorzitter. Iedereen is aanwezig.

gast;
coördinator Hans Verhoef verteld dat het goed gaat met het deelauto project. Klanten en de vrijwilligers zijn tevreden. De vrijwilligers zijn een avond bij elkaar geweest in de Skammel. Dit was een succes. Veel overleg over de planning en adviezen en verbeterpunten worden uitgewisseld.  Het wachten is nog steeds op de oplaadpaal. De deelauto wordt nu opgeladen bij externe laadpunten, wat veel geld kost. Het project zit financieel nog in het rood. Dit moet zo spoedig mogelijk beter worden. De auto wordt vies. Er wordt een afspraak gemaakt om de auto te laten wassen bij Totall in de Drait. Verder komt er een afspraak met Arriva over de uitwisseling van gegevens.

2.

Gemeente info

Gemeente info

Twee wijkraadsleden waren aanwezig bij de presentatie van de wijkatlas in het gemeentehuis, afgelopen 24 april. Het was een mooie  presentatie waarin duidelijk werd dat er alleen een digitale versie komt. Daarin is echter héél veel mogelijk.

Het is veel uitgebreider en de gegevens kunnen door middel van dwarsdoorsnedes duidelijker en beter bekeken worden. (Men kan bv. dezelfde thema’s binnen verschillende wijken met elkaar vergelijken, maar ook kijken naar een bepaald thema in de eigen wijk en dan zien hoe dit zich heeft ontwikkeld in de loop der jaren.)Verder viel deze avond op dat er weinig belangstelling van de kant van bv. de wijkraden voor de presentatie was. Dit is zeer jammer.

 

De wijkmanager heeft gebeld met PostNL. Hij heeft hen gevraagd of het mogelijk is om de brievenbus centraal in de wijk geplaatst kan worden, ter hoogte van de Melkkelder.

Het verzoek wordt in behandeling genomen en we krijg binnen enkele weken een reactie.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen 21-03-2018 worden goedgekeurd.

Beleidsplan wordt vrijwilligersbeleid en komt de volgende vergadering weer op de agenda.

Jaarverslag 2017 is goedgekeurd.

Taken wijkraad wordt over gediscusseerd en komt de volgende vergadering weer op de agenda.

4.

Mededelingen

Meerjarenplan wijkraad/flyer moet nog verder aangepast worden en komt de volgende vergadering weer op de agenda.

Site is deze maand minder bezocht als vorige maand maar vergeleken met de maanden ervoor nog steeds een stijging.

5. Pauze

6.  
Voorzieningen

Deelauto de Trisken is al besproken bij punt 1.

7.  Veiligheid; geen info.

8.  Verkeer; geen info.

9.

Aktielijst; Lantaarnpalen staan nog steeds in het groen.

Speeltuinen; we sturen een mail naar Sytske Paulusma over de speeltuin Hooizolder / Hanebalken.

Buurtbudget; we wachten op antwoordt.

Wijkschouw; Na veel discussie besluiten we dit jaar geen wijkschouw te houden.
De afhandeling van de wijkschouwpunten van 2017 laat nog steeds op zich wachten. En mede om herhaling van dezelfde tekortkomingen in de wijk te voorkomen heeft de wijkraad  besloten dit jaar geen wijkschouw te houden.

De voorzitter neemt hierover telefonisch nog contact op met de wijkmanager.

    

10. Rondvraag;   
Werken aan wijken houdt weer een eenmalige bijeenkomst. De leden die hier in zitten willen graag input van de overige wijkraadsleden. Deze kunnen ze mailen naar hen of de secretaris.
                                            

11. Sluiting;
door de voorzitter.

 

Volgende vergadering; 30-05-2018