Notulen wijkraadsvergadering

Notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 10 oktober 2018. De notulen van deze maand moeten eerst in de volgende vergadering goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken
10-10-2018
De Skammel
In de vergadering van gisteravond is unaniem besloten dat deze notulen op de site geplaatst kunnen worden.

 

1. Opening met gast Henk Keuning van wijkevenementen. Henk Keuning wil in 2019 meer organiseren. Dit is nog in de voorbereidende fase. Hij wil ook weer een festival organiseren en zoekt daarvoor nog sponsors. Een sinterklaasfeest wordt georganiseerd en er wordt meegeholpen aan de kerstfair. Een nieuw overleg met de wijkraad komt er in februari. Hopelijk zijn de plannen dan meer concreet.
2. Gemeente info;

Bezwaarschrift buurtbudget; in oktober komt er een gesprek met de gemeente onder leiding van een MfN mediator van de  Afdeling bestuursondersteuning. De voorzitter en de secretaris zullen de wijkraad vertegenwoordigen.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen worden met algemene stemmen goedgekeurd.

Enquête; de papieren versie en de digitale versie zijn verwerkt. De uitkomsten worden door de secretaris gebundeld. Truus en Jan gaan in overleg met meewerkende bewoners. De secretaris mailt de eigenaar van Melkkelder 1 (voormalige supermarkt ) over de uitkomsten.

Bezoek wethouder; Hier gaan Truus en Jan heen. Ze geven positieve en negatieve signalen uit de wijk mee.

Uitnodiging speelbeleid; Hier gaan Sietske en Reinder heen.

Spooktocht; wordt waarschijnlijk weer georganiseerd. Vrijwilligers genoeg van scouting en groepje uit de Trisken. Financieel moet het nog rond komen.

Sinterklaas; wordt dit jaar georganiseerd op 1 december.

Kruispunt fietspad – Dorsvloer, wordt opgepakt door Robert.

4. Mededelingen

financiën; In september zijn er 177 klanten geweest voor de deelauto. Dit is een bovengemiddeld aantal. Wel gaan er drie chauffeurs weg en een planner. Hiervoor worden nieuwe mensen gezocht.

onkostenvergoedingen; er is een nieuwe regeling voor en dat wordt geregeld door de penningmeester.

open dag Skammel; was positief, jammer genoeg waren er te weinig bezoekers, er moet volgend jaar meer reclame worden gemaakt door de organisatie.

Website; meer bezoekers de afgelopen maand.

5. Voorzieningen

deelauto; op de site gaan we vragen naar vrijwillige chauffeurs en planner.

taken wijkraad 13-09-’18; wordt een verslag van gemaakt. Volgende vergadering weer op de agenda.

6. Veiligheid; geen info.
7. Verkeer; geen info.
8. Aktielijst; Vervoer kan eraf. Reik wordt meegenomen naar de wethouders bijeenkomst.

 

9. Rondvraag;  AED in de wijk, waarom is die er niet? Waar kan die komen? We gaan in overleg met de gemeente. Erik uitnodigen voor volgende vergadering.
10. Sluiting door de voorzitter.
 
Volgende vergadering; woensdag 21 november.