Notulen 21-11-2018

Notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 21 November 2018. De notulen van deze maand moeten eerst in de volgende vergadering goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

21-11-2018               

De Skammel              

 

1.

Opening
door de vice voorzitter. De voorzitter en lid Truus Koppert zijn met kennisgeving afwezig.

Gast
Leonard van Duijn over Melkkelder 1; Mooi dat de enquête onderschrijft dat een winkel gemist wordt in de wijk. Er komt een nader marktonderzoek naar de mogelijkheden en de financiële haalbaarheid.

 

2.

Gemeente info;

Bezwaarschrift buurtbudget, Vanaf 2013 speelt de situatie dat met name langs de groenstrook van het speelveld veel hondenpoep ligt. De Wijkraad wil daarom graag een tegelpaadje aanleggen zodat de jeugd zonder poep aan de schoenen het speelveld kan bereiken
.
Het is behandeld in een gesprek met gemeente en de gespreksbegeleider en mediator. Daar is gebleken dat een verdere behandeling van het bezwaarschrift geen zin heeft. De Wijkraad snapt het besluit van de gemeente wel, maar is het daar niet mee eens.

De Wijkraad kan hier verder niets meer aan doen.

 

Uitnodigen Erik Kort; Erik dient incidenteel aanwezig te zijn in de wijkraadsvergadering. Telefonisch overleg is niet voldoende.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen worden goedgekeurd. Kunnen met een kleine wijziging op de site.

De uitslag van de enquête staat op de site en als vervolgstap komt er een overleg met geïnteresseerde wijkbewoners. Dit zal volgende week plaatsvinden in de Skammel.

Deelauto – De Coördinator wordt uitgenodigd voor de volgende vergadering. Hij stopt per 1 Januari als coördinator. Een opvolger is benaderd. Ingekomen stuk van Talent. Ze willen graag een overleg. Wij kijken wanneer dit kan.

4.

Mededelingen

financiën van de wijkraad zijn op orde.  De onkosten van de deelauto drukken wel op de begroting. Maar de financiën van de deelauto zijn ook op orde.

Bezoek wethouder 18-10-’18, Jan en Truus zijn hier heen geweest. Het was informatief en ze hebben hun woord kunnen doen over de Trisken.

Spooktocht 03-11-’18, niets over bekend. De secretaris gaat informeren bij de MOS.

Sint Maarten 11-11-’18, bij een wijkraadslid kwamen kinderen op zondag, bij de andere kwamen ze 3 avonden bij de deur.

Vernieuwen speelbeleid 12-11-’18, Sietske en Reinder zijn hier heen geweest. Informatief en een nieuw gezicht.

Sinterklaas 01-12-’18, geen opgaven. We kopen 50 cadeautjes op de gok.

Kerstfair 19-12-’18, er is een folder in de maak voor de deelauto. We hopen dat die op tijd aanwezig is om samen met de kerstfair folder te verspreiden.

Website; laatste week de meeste bezoekers.Afgelopen week 63 bezoekers, afgelopen maand 175 bezoekers.

Voorstel kalender 2019, deelt de secretaris rond, komt de volgende vergadering weer op de agenda.

5. Voorzieningen

Het voorstel taken wijkraad wordt unaniem aangenomen.

AED, volgende vergadering.

6.

Veiligheid;
geen info.

7.

Verkeer;
geen info.

8.

Aktielijst

Buurtbudget –
Aanvraag blikvangers bij de fietsbrug is goedgekeurd.

9. Rondvraag; Deelauto medewerkers krijgen volgend jaar een buffet aangeboden. Praten we de volgende vergadering verder over.

10. Sluiting
door de vice voorzitter.