Notulen 19 Juni 2019

Notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 19 Juni 2019. Deze notulen zijn goedgekeurd in de besloten wijkraadsvergadering van 28 Augustus 2019. De notulen van deze maand (Augustus) moeten eerst in de volgende vergadering (25-09-2019) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken
19-06-2019               
De Skammel              
19.30 uur

 

1. Opening;

Aanwezig R.Smeding, O.de Haan, J. Geertsema, T.Koppert en R.v.Dijk.  Afwezig m.k. S.Boonstra.

We hebben geprobeerd iemand van wijkevenementen uit te nodigen maar het is niet gelukt om mailcontact te krijgen. We zullen Sophie vragen of zij wel contact heeft.
2. Gemeente info;

mail. buurtbudget –  Bezwaar; momenteel is degene van speelbeleid echter niet aan het werk en de gemeente kan niet precies inschatten wanneer hij weer terug is. Een gesprek over het buurtbudget zal later plaatsvinden.

Fietspad Oprijlaan – Het bestaande asfalt in het fietspad was af, en wordt vervangen door betonverharding.

3. Ingekomen/uitgegane stukken;

Notulen; worden met algemene stemmen goedgekeurd en kunnen op de site.

Mail; garage-sale;  de wijkraad stelt een bedrag beschikbaar.

Enquête; onze vicevoorzitter heeft de bevindingen naar Sophie gezonden. Om privacyredenen kunnen we geen namen en dergelijke doorgeven aan Sophie.

Info deelauto; In een mail bedankt de provincie onze penningmeester voor het aanleveren van info over de deelauto.

Arriva was ook al heel tevreden over de info.

4. Mededelingen;

Website; we hebben minder bezoekers op de site gehad dan de maanden hiervoor. Waarschijnlijk heeft dat met het mooie weer te maken.

Treft’t bijeenkomst; Jan is weer bij een bijeenkomst van Treft’t geweest.    Via een van de aldaar aanwezigen, die veel werkervaring heeft in allerlei gemeenten, kregen we de bevestiging dat er toch wel veel vechthonden in Drachten zijn, en vooral in De Trisken.  (Vooral Stafford-types). Ook valt het een paar professionals op dat in andere wijken het groenonderhoud beter is dan in onze wijk.  

Op het onderhoud van asfalt wordt ook bezuinigd.                   Een wijkkrant is “uit de tijd”, dat vinden ook andere mensen uit het veld. Gelukkig hebben wij een website. 

Wij krijgen in de herfst ook de resultaten van een wijkanalyse die de MOS heeft gemaakt.

Volgens info zijn er 6 handhavers actief in Smallingerland. Dit is volgens ons veel te weinig voor zo’n groot gebied, zeker als enkele van hen al gereserveerd zijn voor controle op geparkeerde auto’s in het centrum.

De wijkagent heeft ook niet 1 wijk maar meer, waardoor hij z’n aandacht moet verdelen over een groter gebied.                        Er wordt in het komend jaar op verschillende terreinen bezuinigd bij de gemeente.

5. Voorzieningen;

Deelauto;  Het project loopt prima. We hebben er ook weer een nieuwe reserve/invalchauffeur bij, met dank aan Truus.

Financiën; Gaan goed. Het geld van de gemeente is nu ook binnen.  

6. Veiligheid;

Gevechtshondengeweld; we hebben een mail terug van de slachtoffers. Gelukkig gaat het wat beter. We nodigen de wijkagent uit voor de volgende vergadering, 28 augustus.

7. Verkeer;

Geen info.

8. Aktielijst;

Vreugdevuur einde jaar komt er bij op.

9. Rondvraag;

Coniferen bij een huurhuis van Accolade zijn dood. Behoren deze bij het huis van Accolade of staan ze op gemeentegrond? De secretaris gaat het uitzoeken. Hij krijgt het goede mailadres van Jan.

Verplaatsen postbus in de wijk; we mailen Erik nog een keer.

10. Sluiting door de voorzitter.
 
           Volgende vergadering; 28-08-2019.