Notulen 28 Augustus 2019

Notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 28 Augustus 2019. Deze notulen zijn goedgekeurd in de besloten wijkraadsvergadering van September 2019. De notulen van deze maand (September) moeten eerst in de volgende vergadering (09-10-2019) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken
28-08-2019               
De Skammel              
19.30 uur
1. Opening; door de vice voorzitter, de voorzitter komt later. Als gast is Sophie van de MOS aanwezig om te praten over het plein voor de Skammel. Zij onderbreekt haar vakantie dus hier zijn wij content mee.   

Aanwezig – iedereen.

We beginnen met onze gast Sophie. 
Sophie heeft met een aantal wijkbewoners gesproken over het plein voor de Skammel. Dat waren mensen op straat, ouders van basisschool kinderen, vrijwilligers in de wijk en deelnemers van het deelauto project.
Het algemene signaal was dat het nu niet mooi is, geen uitstraling en dat er nodig iets aan moet gebeuren. De wijkraad is het hier mee eens.       Sophie wil een avond organiseren waar bewoners / vrijwilligers een werkgroep formeren dat een plan gaat maken voor het plein.
De wijkraad zal op deze avond ook aanwezig zijn. Wel vindt de wijkraad dat het een plein voor de hele wijk moet worden. En er moet meer groen komen.
Misschien park achtig. Voor geld voor het project denkt Sophie aan buurtbudget of GIDS geld.
2. Gemeente info; 

mail; over buurtbudget; Sinds kort is het (eindelijk) mogelijk om buurtbudget online via de gemeentewebsite aan te vragen.

Dit kan via de volgende link:
www.smallingerland.nl/buurtbudget
 

Voordeel is dat wij de aanvraag online kunnen invullen en versturen. En de aanvraag is daarna meteen opgeslagen in het digitale systeem.

Mail van Ronald Visser; Over het waterplan achter de Hanebalken. In de bouwvak wordt al begonnen met het opruimen van bestrating en speeltoestellen. Na de bouwvak start het graafwerk en de baggerwerkzaamheden. Eind November moet alles klaar zijn.

3. Ingekomen/uitgegane stukken;

Notulen; worden goedgekeurd, wel moet er iets aangepast worden bij voorzieningen.

Mail van wijkbewoonster. Die wilde iets weten over de besloten vergaderingen. De secretaris heeft dit behandeld.

Mail van wijkevenementen, We gaan Henk uitnodigen voor 25 September.

Mail naar WOONfriesland sturen over vuilnis bij Melkkelder.

Mail naar Erik over fietspad naar Skeanewei en Oudejaarsvuren.

Mail naar John v.d.Weide, uitnodigen voor 6 November.

4. Mededelingen;

De voorzitter is ook aanwezig.

Website; gaat goed, weer veel bezoekers afgelopen maand.

kennismakingsbezoek burgemeester Jan Rijpstra in Oktober ( 3 oktober) , we bereiden het voor.

Kerstfair; we gaan weer een gedeelte financieren. 

5. Voorzieningen;

Deelauto; Vakantie tijd. De deelauto heeft in de vakantie gereden. Dit wordt nog geëvalueerd. 

Financiën; het gaat goed.

6. Veiligheid; oudejaarsvuren in de wijk, ongecontroleerd. We vragen Erik wat het beleid hierin is. 
7. Verkeer; Jister, de heg is erg hoog, kan hier wat aan gedaan worden?
8. Aktielijst;
Het fietspad langs de Oprijlaan is mooi geworden.
9. Rondvraag; Kerstfair, we gaan Thea uitnodigen voor 9 Oktober. Om de mogelijke problemen en wensen te bespreken.
10. Sluiting door de voorzitter. 
 
      Volgende vergadering 25 September 2019.