Notulen 09-10-2019

Notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 9 oktober 2019. Deze notulen zijn goedgekeurd in de besloten wijkraadsvergadering van november 2019. De notulen van deze maand (november) moeten eerst in de volgende vergadering (19-12-2019) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

Notulen wijkraadsvergadering 

1.

Opening
door de voorzitter, 

gast Thea Duursma (Kerstfair) niet aanwezig, waarschijnlijk een misverstand.

2.

Gemeente info

Gemeente Smallingerland wil ons uitnodigen voor haar nieuwe woonvisie op 30 oktober. De voorzitter, vice voorzitter, de penningmeester en een lid gaan er heen.

3.

Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen 25-09-’19 worden goedgekeurd met enkele wijzigingen.

Verduurzaming;
B.Kloosterman gaan we uitnodigen voor de volgende vergadering, 6 November.
 

VOG
is niet nodig, kunnen we wel om vragen bij nieuwe vrijwilligers.

4.

Mededelingen;

website;
Ongeveer dezelfde aantal bezoekers.

kennismakingsbezoek burgemeester;
De kennismaking was positief. We hebben onze speerpunten goed kunnen verwoorden. De burgemeester kwam nog met de suggestie van een extra lantaarnpaal bij het fietspad. We wachten af of nieuwe verlichting ook helpt. Anders trekken we weer aan de bel.

financiën;
Begroting wijkraad is in de plus. 

plein Skammel;
De MOS wil een avond plannen op 20 November.
Woensdag 20 november

19.30 tot 21.30 uur (19.15 uur inloop)  Wijkcentrum de Skammel Vragen? Bel of mail Sophie van der Mei, Opbouwwerker in de Trisken 067416956 of s.vandermei@mosweb.nl

5. Pauze

6.  Voorzieningen 

deelauto;
financiën ook in de plus. Bij de deelauto zijn er 2 nieuwe banden op gekomen. Er is geen reserveband aanwezig of iets om een lekke band te repareren. We vragen onze chef de mission hoe dit zit.

We gaan weer een deelauto bijeenkomst organiseren.

7.  Veiligheid;
Een taxibus staat soms heel fout geparkeerd op de Stal. We sturen een mail naar de wijkagent. 

8.  Verkeer;
geen info.
 

9.

Aktielijst;

 

groenonderhoud;
Strook langs fietspad; daar komt misschien groot onderhoud. knotwilgen worden geknot.

buurtbudget;
mogelijkheden zijn insectenhotel en fitnesstoestellen voor ouderen.

Eraf; enquête en vreugdevuur.

Erop; actiegroep.

 

10.Rondvraag

Feesttent in de wijk een idee? Een keer een wijkfeest moet kunnen. Moet er wel een vrijwilligersgroep voor komen. We denken er over na.

Er staat geen poepbak meer bij toegang dijk (hoek Hanebalken-Hooizolder). Er staat nu een gewone vuilnisbak. We mailen met de gemeente.

 

11.Sluiting door de voorzitter.

Volgende vergadering 6 November.