Notulen wijkraadsvergadering

Notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 6 november 2019.De notulen van deze maand (december) moeten eerst in de volgende vergadering (15-01-’20) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken
06-11-2019
19.30
De Skammel 
 
1. Opening 

gast B.Kloosterman over verduurzaming. Samen met Peter Lesterhuis gaf hij een presentatie over duurzaamheid. Dit is opgezet door 5 mensen die een platform in Smallingerland willen oprichten om info en ideeën te kunnen uitwisselen tussen wijken en dorpen. Kennis delen of van elders halen. Later misschien samenwerking. Als er genoeg belangstelling is wordt het platform opgericht eind januari, begin februari.

Nadat de gasten zijn vertrokken besluit de wijkraad zitting te nemen in het platform met 2 leden. We delen dit besluit mee aan de initiatiefnemers.

2. Gemeente info

mail van Erik – groenstrook fietspad / poepbak.

We gaan bewoners vragen wat er gaat gebeuren.

Er staat nu bij het bruggetje een gewone vuilnisbak en er is nu een bakje met zakjes geplaatst aan een paal. Prima.  

3. Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen 9 Oktober; een kleine aanpassing bij de bijeenkomst met de burgemeester, verder goedgekeurd.

4. Mededelingen;

website; minder bezoekers.

woonvisie Smallingerland; 3 leden zijn hier geweest. De discussie was rommelig. En de locatie was ook rommelig. Het idee om met de telefoon te stemmen werkte niet omdat heel veel mensen geen telefoon bij zich hadden. Het was wel informatief. 

financiën; We vinden de prijsverhogingen in de Skammel schrikbarend. De voorzitter neemt contact op met de MOS.

waterberging Hanebalken; Ziet er goed uit. Is bijna gereed, voor zover wij het kunnen beoordelen.

5. Pauze
6.  Voorzieningen 

deelauto; minder deelnemers, hoe kan dat? We gaan weer een bijeenkomst met de vrijwilligers organiseren.

Jister, wordt verschoven naar het voorjaar.

7.  Veiligheid; Er staat ‘s nachts een vrachtauto op de Hooizolder, volgens wijkbewoners. We geven het door aan de wijkagent.
8.  Verkeer; geen info.
9. Aktielijst; groen; de wilgen zijn geknot, maar de takken zijn er wel erg  

 lang blijven liggen.

buurtbudget; de vlonder in de Drait is afgewezen. We sturen deze zomer wel foto’s met vernielde walkanten naar de gemeente.

actiegroep; 20 november, 19.30 uur, Skammel. 

10.Rondvraag; geen.
11.Sluiting door de voorzitter.

Data;

20 november, 19.30 uur, grote zaal Skammel

22 november 17.30 uur, Skammel

18 december, Kerstfair Skammel

Volgende vergadering donderdag 19 december    19.30 uur.