Notulen wijkraad 11-06-2020

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 11 juni 2020.
De notulen van de eerstkomende vergadering moeten eerst in de volgende vergadering goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

Wijkraad De Trisken   Verslag d.d. 11.6.2020     

Opening

Eindelijk weer bij elkaar, maar wel op gepaste afstand in de grote zaal, op 1,5 m afstand.

Functioneren wijkraad

Samen gesproken over

thema’s als het stellen van concrete doelen, hoe we die willen bereiken en hoe we dit het best als groep kunnen doen.

Ook hoe we dit aanvullend digitaal kunnen doen. Duidelijk zijn en aangeven wat je van elkaar verwacht.

Ingekomen /uitgegane stukken

Deelauto

De chauffeurs van de Deelauto zijn weer bij elkaar geweest.

Er is contact geweest met Arriva met de vraag of er een kunststofscheidingswandje kan komen, zodat men weer gebruik kan maken van de auto. De chauffeurs willen graag weer rijden (ondanks het moeten dragen van mondkapjes) en anderzijds is er ook een voortdurende vraag naar ritten.

Herinrichting Plein Melkkelder
  Als wijkraad zijn we erg content met het aangeleverde voorstel om het plein te vergroenen.

Er kwamen wel een aantal opmerkingen bij onze bespreking:

-het ‘groen’ mag niet te kwetsbaar zijn. Dit om te voorkomen dat kinderen en jongeren door hun spel en rondrennen te gemakkelijk de natuur kapot kunnen maken. Dus geen kleine bomen, bloemen en zwakke planten op plaatsen waar men rond kan rennen; maar ook geen struiken met giftige bessen;

-de hoogte van de aan te brengen glooiingen in combinatie met beplanting mag er niet toe leiden dat er onoverzichtelijke en dus onveilige plekken ontstaan;

-bij de keuze van bomen bij de te plaatsen zitbankjes dient men te zorgen dat er ook voldoende schaduw is. (bijv.-platanen of leilinden).

We vroegen ons wel af waarom er voor de Skammel nog zo’n groot stuk saai en lelijk asfalt over gaat blijven. Is daar een reden voor?  Zo ja, kan men dit gedeelte dan wat aantrekkelijker maken?

Corona

Even bijgepraat over de consequenties voor onszelf de afgelopen 3 maanden.

Verder is ons niet bekend of en hoe wijkbewoners elkaar helpen of hebben geholpen.

Voorzieningen

Foto’s

Mede door de corona-problematiek zijn er tot nu toe nog weinig foto’s gemaakt. Afgesproken was  dat we een aantal  foto’s van de wijk zouden laten maken per maand. Dit is nu een tijdje uitgesteld.

Site

Aantal bezoekers: laatste week 17 keer; laatste maand 28 keer en laatste kwartaal 190 keer. Wij hebben het vermoeden dat het aantal bezoeken duidelijk gerelateerd is aan het gebruik van de Deelauto.

Actielijst

Groenonderhoud

Geen bijzonderheden. Wel vindt men dat de bewoners zelf ook wel wat verantwoordelijkheid mogen nemen voor hun eigen aangrenzende stukjes voetpad. Daarbij kwam ook nog de vraag naar voren of de bewoners ook goed duidelijk is wat men zelf moet onderhouden. Bijv.  als het gaat om stegen en/of buitenkanten van houten schuttingen die een scheiding vormen tussen eigen erf en gemeentegrond.

Buurtbudget

Dat geld wordt voorlopig gebruikt als bijdrage aan de herinrichting van het Melkkelderplein.

Aanvullende punten en Rondvraag

Duurzaamheid
 

Omdat men in sommige buitendorpen op het gebied van energietransitie al druk bezig is, is het goed om te kijken wat wij kunnen bedenken, wat je in een stadswijk zou kunnen doen, omdat dit een ander karakter zou kunnen hebben. We zullen daar een agendapunt van maken.

Borden bij de fietsbrug

Er is nog steeds wat onduidelijkheid over de borden bij de fietsbrug.

-de brug kan geen zware lasten, zoals auto’s, (meer) aan.

-’s nachts schijnen er ook ongewenste personen gebruik te maken van de brug, maar dit is niet de hoofdreden.

-de kleur geel geeft de meeste reflectie, dus dat moet qua zichtbaarheid voldoende zijn
.

-de waarschuwingsborden met de tekst ‘Situatie veranderd’ kunnen straks wel weer weg worden gehaald.

Openstaande vraag
: de 4 borden met de richting-aangevende-pijlen zijn verdwenen; komen die terug?

Verder zijn er wel een paar extra gevaarlijke situaties denkbaar.

1

e

. Het slalommen van scooters om de palen heen, op een brug waar ook veel kinderen en voetgangers overheen gaan.

2

e

. fietsende ouders die hun fietsende kinderen vast moeten of willen houden, kunnen problemen krijgen bij deze palen.

Aanpak stukjes slecht wegdek
.

Een paar stukjes slecht wegdek aan de Hooizolder ter hoogte van de drie schuin ten opzichte van elkaar staande flatjes (nrs. 299 en 345),  zijn afgebakend met witte hoekvormige strepen. Waarschijnlijk gaan ze dit eindelijk een keer aanpakken.

Financiële situatie
.

De penningmeester gaf ons nog een overzicht van de inkomsten en uitgaven. Dit klonk redelijk geruststellend.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.