Notulen 21-10-2020

Notulen wijkraadsvergadering St. Wijkraad de Trisken.
De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 21 oktober 2020.
De notulen van de maand (december) moeten eerst in de volgende vergadering (6 januari) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

1. Opening 

Met gast Jan-Willem, coördinator Deelauto, die een evaluatie geeft van de afgelopen periode.

2. Gemeente info

geen.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen, enkele kleine aanpassingen, verder goedgekeurd. 

Verhaal warmtescan staat op de site.

4. Mededelingen;

AED – ontwikkelingen; onze voorzitter heeft een aanvraag gedaan bij de hartstichting. Dit wachten we even af. We vinden wel dat er zeker een aed moet komen in de wijk.

Zwaaistenen in de wijk; de vice voorzitter gaat naar het overleg met een ander wijkraadslid.

Baggeren in de Trisken; gaat goed, de wijkraad is tevreden met het resultaat. Ook blij dat de rotzooi direct wordt afgevoerd. 

Deelauto; de penningmeester is de contactpersoon met de deelauto. Er komt een proef met een ander wijkraadslid als contactpersoon.

Snelheidsdisplay – is aangevraagd, wordt op gewacht.

Wijkraadslid – discussie over het profiel. de secretaris maakt een opzet en stuurt dit rond.

5. Pauze
6.  Voorzieningen

Plein Skammel – we lezen de notulen van de MOS. Iedereen vindt het jammer dat er niets met het asfalt gebeurd, maar verder akkoord. We wachten op het resultaat.  Half november begint de aannemer met het grondwerk van het plein. Voorjaar 2021 moet fase 1 klaar zijn.

Treft’t – Er was niemand van de wijkraad aanwezig bij de digitale vergadering. We wachten op de notulen. Die worden rondgestuurd.

7. Aktielijst

In actief staat een verhaal van de gemeente over winteronderhoud groen. Waarom staat de Trisken daar niet bij? We gaan het vragen aan de gemeente.

8.Rondvraag       Niets.

9.Sluiting 

door de voorzitter.