Notulen wijkraadsvergadering 16-06-21

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 16 juni 2021.
De notulen van de maand september moeten eerst in de volgende vergadering (13 oktober) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

Notulen wijkraadsvergadering 16-06-21
 

1.
 

Opening door de voorzitter. 

De penningmeester is afwezig vanwege een examen.

2.
 

Gemeente info

geen.

3.
 

Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen 02-12-2020 goedgekeurd.

Mail – 
wateroverlast op de parkeerplaats van de deelauto, dit is gelukkig goed opgelost. de put is lager geplaatst.

 Nieuwsbrief Smallingerland, we zetten het verhaal van planten i.p.v. tegels op de site.

Uitnodiging ronde tafel 25 mei, hier is niemand heen geweest.

4.
 

Mededelingen;

Deelauto, 
draait goed. Veel klanten en de vrijwilligers gaan gewoon door, ondanks corona.

Financiën, 
we staan er nog steeds goed voor. We hebben natuurlijk, dankzij corona, niet veel uitgegeven.

Wijkraadslid, 
wordt hij/zij nog gevraagd op de vrijwilligerssite? September weer op de agenda.

Site, 
geen op of aanmerkingen.

Parkeren bedrijfsbussen, 
Het is niet wenselijk om meerdere bedrijfsbussen in een woonwijk te parkeren, maar het is niet verboden.

Hartstichting, 
we staan op een wachtlijst voor een AED.
 

5. Pauze

6.  Voorzieningen 

Plein Skammel, 
1e fase is klaar. MOS wil een opening organiseren maar de wijkraad wil liever wachten tot na de 2e fase, als die er komt. We kunnen in september een bijeenkomst over het plein organiseren om te kijken of we een 2e fase kunnen krijgen.

Eind april was er overlast van jeugd in/bij de Melkkelder.

pilot containertuintjes; 
bij de Melkkelder, de wijkraad ondersteunt dit. We wachten vol spanning af. De uitvoering is midden of eind juni.

 7. .    Aktielijst

Groenonderhoud, 
we vinden dat trottoirs wel netjes moeten blijven. We zien nu veel onkruid rondom lantaarnpalen, andere paaltjes en verkeersborden. We mailen Erik. Ook over het buurtbudget i.v.m. het pleinproject.

8.Rondvraag,  
komt de snelheidsdisplay nog aan de Stal? We vragen Erik.

9.Sluiting 
door de voorzitter.

 

7.
 

Aktielijst