Notulen wijkraadsvergadering13-10-2021

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 13 oktober 2021.
De notulen van de maand november moeten eerst in de volgende vergadering (december) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

Notulen wijkraadsvergadering
Woensdag 13-10-2021
Skammel
19.30 uur

 

1. Opening – aanwezig R.Smeding, J.Geertsema, O.de Haan, R.v.Dijk. Met kennisgeving afwezig; T.Koppert, S.Boonstra.
2. Gemeente info

nieuwsbrief gemeente – Er is wat op de site geplaatst wat relevant is voor de Trisken.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen 09-09-2021; punt 1 wordt ingekort, punt 3 wordt iets ingekort.

Mail – De wijkraad is het niet eens met de gemeente, De nummering in de wijk is al onduidelijk en verwarrend genoeg. We gaan een mail sturen waarin we er nogmaals willen benadrukken dat we graag meer duidelijkheid willen in de straatnamen en nummering.

4. Mededelingen;

Deelauto – afgelopen vergadering was positief .Veel vragen en antwoorden.  We vragen nog wel dringend een chauffeur. Rittenstaten moeten bewaard worden. Voor een pinautomaat wordt eenmalig 200€ uitgegeven. Regels  deelauto; kind 50cent, volwassenen 1€. Betaalbewijs verplicht. Jan Willem uitnodigen voor een gesprek.

Duurzaamheid –  J. van der Heide van de gemeente uitnodigen voor de volgende vergadering.  

Wijkraadslid – andere mogelijkheden zoals posters en daarna mogelijk een advertentie. 

Kerstfair; als er gevraagd wordt kan hetzelfde budget worden gegeven.

Site – kijkgegevens zijn ongeveer hetzelfde.

5. Pauze 
6.  Voorzieningen 

pilot containertuintjes – geen bijzonderheden. 

7. Aktielijst; geen nieuws.
8.Rondvraag;  Sinterklaas? Sophie vragen. 
9.Sluiting door de voorzitter.