Notulen wijkraadsvergadering 10-03-2022

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 10 maart 2022.
De notulen van de maand april moeten eerst in de volgende vergadering (mei) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

1. Opening –   de penningmeester is afwezig met kennisgeving.
2. Gemeente info

nieuwsbrief gemeente; op site gezet.

bezwaar straatnaambordje; na veel aandringen is er een straatnaambordje geplaatst op de hoek van Hanebalken / Hooizolder.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen 10-02-2022; goedgekeurd.

Mail; geen.

4. Mededelingen; 

Wijkraadslid; niemand heeft zich gemeld. 

Vragen aan eventueel nieuw wijkraadslid; Waarom wijkraadslid; Bestuurservaring; Ervaring; Contact met bewoners; Werkervaring;  Contact zoeken met bewoners; Netwerken;

Site – kijkgegevens lijken weer iets beter.

5. Pauze – 
6.  Voorzieningen;

Financiën; penningmeester is afwezig maar er is verder geen nieuws.

Deelauto; loopt goed, 

Plein; geen nieuws.

7. Aktielijst
         Sietske gaat aan de gemeente vragen of er ook bollen kunnen
          worden gepoot bij de voormalige buslus.
8.Rondvraag; Hoe lijkt het met de AED? We kijken verder.
9.Sluiting  door de voorzitter.