Notulen wijkraadsvergadering 07-04-2022

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 7 april 2022.
De notulen van de maand mei moeten eerst in de volgende vergadering (juni) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

Notulen wijkraadsvergadering 
 
1. Opening –     alle wijkraadsleden aanwezig.
2. Gemeente info

nieuwsbrief gemeente; op site geplaatst wat interessant of belangrijk is voor de wijk.

 
 
3. Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen 10-03-2022 worden goedgekeurd. 

Mail; geen. 

4. Mededelingen; 

Wijkraadslid; Via de site heeft zich een kandidaat wijkraadslid gemeld. Twee wijkraadsleden hebben met hem gepraat en zijn positief. We gaan hem uitnodigen voor een extra vergadering als kennismaking met de gehele wijkraad.  

Site – kijkgegevens zeer positief.

5. Pauze – 
6.  Voorzieningen;

Financiën; bijdrage van de gemeente staat weer op de rekening.

Deelauto; er komt weer een deelauto vergadering.

Plein; geen nieuws.

AED; We gaan Erik vragen wat uit te zoeken over de mogelijkheden.

7. Aktielijst

containertuintjes worden vernield. Jammer.

duurzaamheid; 15/16 april is er een bijeenkomst van de gemeente. Daar gaan een aantal wijkraadsleden heen.

Discussieavond; najaar 2022.

8.Rondvraag; een wijkraadslid wil graag bollen in het gras bij de voormalige buslus. Ze heeft nog geen reactie van de gemeente.
9.Sluiting; door de voorzitter.