Notulen wijkraadsvergadering 01-09-2022

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 1 september 2022.
De notulen van de maand oktober moeten eerst in de volgende vergadering (november) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

Notulen wijkraadsvergadering 
Donderdag 01-09-2022
Skammel
19.30 uur
1. Opening – met om 20.00 uur gast Tine Faber van Woonfriesland, 
                     daarna de agenda.
     Tine Faber verteld van haar werk bij Woonfriesland en speciaal in de Trisken. Ook geeft ze aan dat het de laatste paar jaar heel goed gaat in de Trisken. Verder beantwoordt ze alle vragen van de wijkraadsleden naar tevredenheid. We bespreken ook de samenwerking en houden zeker contact.     
2. Gemeente info

nieuwsbrief gemeente; Crisisnoodopvang COA naar Smallingerland is op site geplaatst.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen 15-06-2022 goedgekeurd met enkele tekstuele veranderingen.

Mail; Erik;  Volkstuinen zijn volgens de gemeente niet mogelijk in de wijk. In Himsterhout zijn al volkstuinen. We bespreken nog een paar andere ideeën voor het buurtbudget.

 Stockmann (verkeersdeskundige gemeente); Kruising fietspad bij Jister wordt meegenomen in de verkeerscommissie.

4. Mededelingen;  

Site – kijkgegevens zijn normaal.

5. Pauze – 
6.  Voorzieningen;

Financiën; de penningmeester heeft weer een mooi overzicht gemaakt. Uit het overzicht van de deelauto blijkt dat we momenteel door de hoge oplaadkosten rode cijfers hebben. We gaan dit bespreken in de deelauto vergadering van eind september.

Deelauto; we hebben een nieuwe vrijwillige chauffeur. We maken later kennis met hem 

7. Aktielijst

Een van de wijkraadsleden gaat kijken of een nieuwe site mogelijk is.
 

8.Rondvraag; niets.
9.Sluiting door de voorzitter.
 
Nieuwe vergadering; 5 oktober,