Notulen wijkraadsvergadering 05-10-2022

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 5 oktober 2022.
De notulen van de maand november moeten eerst in de volgende vergadering (december) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

Notulen wijkraadsvergadering 
Woensdag 05-10-2022
Skammel
19.30 uur
1. Opening – 

aanwezig; iedereen.

vergaderstructuur; allen zijn het er mee eens dat er meer structuur in de vergadering moet komen. Tevens houden we een pauze tijdens de vergadering.

 

2. Gemeente info

nieuwsbrief gemeente; er is niets op de site geplaatst omdat er niets specifiek voor wijkbewoners in staat. 

 

3. Ingekomen/uitgegane stukken

Notulen 01-09-2022; worden goedgekeurd met enkele tekstuele wijzigingen.

Mail; Margreet Zeefuik van Smallingerland. Organisatie huidige armoedeproblematiek. Als het kan gaat er iemand van de wijkraad heen.

Mail; J.Stockmann, beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer, gemeente Smallingerland. We hadden gevraagd om haaientanden op de kruising van het fietspad naar de fietsbrug en de Dorsvloer.

De verkeerscommissie heeft besloten dat de huidige situatie gehandhaafd blijft en er geen haaientanden komen. De wijkraad gaat er op aan dringen om de heg die het uitzicht belemmerd lager te snoeien.

 

4. Mededelingen;  

Site – kijkgegevens; afgelopen week 25 bezoekers, afgelopen maand 110 bezoekers. 

Wijkevenementen – we gaan in overleg met MOS.

5. Buurtbudget; Ons buurtbudget aanvraag (waterplan verfraaien) moet
              uitgebreid worden. We moeten vlierstruiken en beshoudende
              struiken gaan gebruiken. Dat kan alleen op die grond.   

 

6.  Voorzieningen;

Financiën; Mooi overzicht, is goed.

Deelauto – notulen; goedgekeurd.

               – taken deelauto; Na overleg zijn de taken 
                 opnieuw verdeeld. 

AED – voortgang; één wijkraadslid gaat verder onderzoek doen.

cursus; ter zijner tijd een thema avond AED en aanverwante zaken.

7. Aktielijst; 
niets nieuws.
 

8.Treft’t  

Geen nieuws

 

9.Rondvraag  niets.

 

10. Sluiting