Notulen wijkraadsvergadering 16-11-23

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 16 November 2022.
De notulen van de maand December moeten eerst in de volgende vergadering (Januari) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

16-11-2022

De Skammel 

 

1.

Opening
door de vice voorzitter. Afwezig; de voorzitter en de penningmeester.
 

 

2.

Gemeente info; mail over fietspad, komt aan de orde bij verkeer.

 

3.

Ingekomen/uitgegane stukken

notulen 5-10-2022, goedgekeurd.

brief crisisnoodopvang; We gaan een brief maken voor de gemeente. Twee wijkraadsleden nemen het voortouw. 

4.

Mededelingen;

website; er wordt gebouwd aan een nieuwe website.

12 oktober, armoede, bijeenkomst van de gemeente; daar is niemand heen geweest. 

 

5. Pauze

 

6.  Voorzieningen 

treft’t – brede school? Dit is binnen treft’t besproken. Het moet een multifunctioneel centrum worden, Maar we weten nog niet zeker of het doorgaat,

buurtbudget; is ingediend.

wijkactiviteiten; is nog niet duidelijk.

data vergaderingen 2023; deze worden vastgesteld.

7.  Veiligheid; 

AED; wordt verder uitgezocht.

8.  Verkeer; 

kruising Dorsvloer – fietspad; na contact met de gemeente blijkt dat de ambtenaar die hier over ging niet meer bij de gemeente werkt.

De nieuwe ambtenaar zal contact met ons opnemen.

9.

Aktielijst

                    
niets bijzonders.
 

10.Rondvraag;
deelauto; steeds meer pinbetaling.

11.Sluiting door de vice voorzitter.

                 
Volgende vergadering; 14 december.