Notulen wijkraadsvergadering 18-01-2023

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 18 Januari 2022.
De notulen van de maand Februari moeten eerst in de volgende vergadering (Maart) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering of op een ander moment hun probleem te bespreken.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken
18-01-2023
De Skammel 
1. Opening door de voorzitter.
2. Gemeente info; geen.
3. Ingekomen/uitgegane stukken

notulen 14-12-2022 zijn goedgekeurd.

brief CNO is besproken, verder wordt de bijeenkomst van volgende week voorbereid. Mensen van de MOS zullen ook aanwezig zijn.

4. Mededelingen;

website; normale aantal bezoekers. 28 laatste week, 91 in de laatste maand. De nieuwe website is nog in ontwikkeling.

energiecoach; wordt verder geen actie ondernomen. Voor info kunnen mensen terecht in/bij de bibliotheek.

5. Pauze 
6.  Voorzieningen 

treft’t; morgen een bijeenkomst. Veel zwerfvuil in de wijk wordt aan de orde gesteld in deze bijeenkomst.

Financiën; de penningmeester heeft weer een mooi overzicht gemaakt. Dit wordt goedgekeurd. De manier waarop de penningmeester de begroting voor 2023 maakt wordt ook goedgekeurd.  

7.  Veiligheid; 

AED; nog niets gehoord van Philips. Er wordt subsidie aangevraagd bij Mienskip.

8.  Verkeer; 

kruising Dorsvloer – fietspad; De gemeente bekijkt de situatie nog een keer kritisch. We wachten weer af.

9. Aktielijst; Geen bijzonderheden.
 

10.Rondvraag; niets.
11.Sluiting; door de voorzitter.
                  Volgende vergadering; donderdag 16 Februari.