Notulen wijkraadsvergadering 14-06-2023

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 14 Juni 2023.
De notulen van de maand Juli moeten eerst in de volgende vergadering (September) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (

wijkraaddetrisken@gmail.com
) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering of op een ander moment hun probleem te bespreken.

 

De Skammel                           woensdag 14-06-2023

1.

Opening
door de vicevoorzitter. voorzitter en lid zijn afwezig met kennisgeving.

2.

Gemeente info; 

Nieuwsbrief gemeente, al iets op de site gezet. 

3.

Ingekomen/uitgegane stukken;

Notulen 10-05-2023, worden iets aangepast door de secretaris.

Notulen 22-05-2023, goedgekeurd.

4.

Mededelingen;

website; aantal bezoekers iets meer dan vorige maand.

uitnodigingen, we gaan medewerkers van de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland uitnodigen voor een volgende vergadering. We gaan ook de wijkagent of een vervanger uitnodigen en de wethouder voor duurzaamheid van de gemeente.

5. Pauze.  

6.  Voorzieningen;
 

deelauto – 1 juni, het 5 jarig lustrum ven de deelauto was een geslaagde avond. Heel positief, goede sfeer en het werd erg gewaardeerd.

samenwerking met gemeente /
Maatschappelijke Onderneming Smallingerland
, we gaan 2 medewerkers van de MOS uitnodigen voor een volgende vergadering.

treft’t; volgende vergadering.

Financiën; geen bijzonderheden.

Brede school; geen nieuws.

7.  Veiligheid; 

AED; wordt aan gewerkt.

8.  Verkeer;
geen nieuws.

9.

Aktielijst; 

Buurtbudget, bloembollen, de mail van de gemeente is goed nieuws. Een wijkraadslid gaat contact opnemen met de scholen om hulp bij het planten.

Site, de nieuwe site gaat in September in de lucht. Een ideeënbus op de site? Buurtbudget aanvraag op site? Komt op de agenda voor de volgende vergadering. 

10.Rondvraag;
De documenten van de wijkraad worden beheerd door een documentbeheerder. Dit werd gedaan door de penningmeester. Dit gaat naar een wijkraadslid.

11.Sluiting; 
door de vice voorzitter.

                  Volgende vergadering; woensdag 19 juli.