Notulen wijkraadsvergadering 25-10-2023

De Skammel        Woensdag 25-10-2023  19:30 uur

De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 25 oktober 2023.
De notulen van de maand november moeten eerst in de volgende vergadering (januari) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (wijkraaddetrisken@gmail.com) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering of op een ander moment hun probleem te bespreken.

1. Opening; door de voorzitter. Één wijkraadslid afwezig m.k.

2. Gemeente info;

 • Nieuwsbrief gemeente; wordt rondgestuurd.

3. Ingekomen/uitgegane stukken;

 • Notulen 05-10-2023 worden een beetje aangepast.

4. Mededelingen; 

 • Tuinen van Woonfriesland; de penningmeester neemt weer contact op met Woonfriesland. 

5. Pauze.  

6.  Voorzieningen;

 • Wijkraad & MOS;  de wijkraad bereidt zich voor op de volgende ontmoeting.
 • Iepen Mienskipsfûns; wordt rondgestuurd en in het archief bewaard. 
 • Deelauto; nu bekend is dat Qbuzz eind 2024 het openbaar vervoer overneemt van Arriva, vragen we ons af wat er met de deelauto gebeurt. We wachten eerst tot eind februari 2024 af. 
 • Treft’t; zwemmen bij de fietsbrug is aan de orde geweest. Met name het springen blijft gevaarlijk omdat men niet weet wat er onder water ligt. Als er in de toekomst een nieuwe wijkagent komt blijkt dat hij/zij maar 20% van zijn tijd wijkagent is. En dan heeft hij/zij ook nog meerdere wijken.

Woonfriesland geeft aan dat er wel huurachterstanden zijn in de wijk. Ook zijn er veel vervuilde woningen.

 • Financiën: de penningmeester heeft weer een mooi overzicht gemaakt van dit jaar. De bijdrage aan de kerstfair wordt verhoogd.

De secretaris gaat spandoeken bestellen voor activiteiten.

7.  Veiligheid; niets.

8. Verkeer; er blijkt weer een ongeval met blikschade te zijn gebeurd op de 

 • kruising fietspad – Dorsvloer. Beter uitkijken!! 
 • Kan er geen duidelijker bord komen bij de oversteekplaats voor fietsen op de Stal? We vragen het.

9. Aktielijst; 

 • Buurtbudget; bloembollen zijn toegekend.
 • Site; de nieuwe site is bijna klaar.  

10.Rondvraag; de voorgestelde data voor wijkraadsvergaderingen in 2024 wordt rondgestuurd. Volgende wijkraadsvergadering; woensdag 6 december wordt misschien verplaatst.

11.Sluiting;