Notulen wijkraadsvergadering 13-03-2024

Besloten wijkraadsvergadering van St. Wijkraad de Trisken. De notulen van de maand april moeten eerst in de volgende vergadering (mei) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail (wijkraaddetrisken@gmail.com) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering of op een ander moment hun probleem te bespreken.

De Skammel          

1. Opening;. Door de voorzitter. Afwezig penningmeester en gast energiecoach met kennisgeving.

2. Gemeente info;

 • Nieuwsbrief gemeente; de wijkraad vindt dit weinig toegevoegde waarde hebben voor de wijkraad en geeft dit door aan de gemeente.  

3. Ingekomen/uitgegane stukken;

 • Notulen 14-02-2024 worden goedgekeurd met enkele tekstuele aanpassingen.
 • Waterfront Drachten  (Aan de westzijde van Drachten is de gemeente bezig met de uitwerking van plannen om het

water beter te kunnen bereiken en te beleven. Deze plannen hebben betrekking op een fiets-veerverbinding, meer vaarwater, een Skûtsjecentrum en recreatieve voorzieningen) 14 maart

         uitnodiging, een paar mensen gaan daar heen en geven verslag.

 • Hoogspanningsverbinding Vierverlaten – Ens (Drachten 20 maart). 

((Een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten (bij Groningen) en Ens (Noordoostpolder).))

Er gaat ook een afvaardiging van de wijkraad heen.

4. Mededelingen; 

 • Energiecoach; heeft zich afgemeld wegens ziekte, nieuwe uitnodiging in mei.

5. Pauze.  

6.  Voorzieningen; 

 • Toegankelijkheid Melkkelder voor een paar bewoners; foto van de legoblokken, iedereen is tevreden. Snelle afhandeling door de gemeente.
 • Buurtmoestuin Hanebalken; de inloop afgelopen zaterdag werd bezocht door een aantal buurtbewoners. Wel gemotiveerde mensen die het verdienen om gesteund te worden. 
 • Thema avond veiligheid 29 Mei; voorbereiding; we gaan de wijkagent vragen welke thema’s hij wil behandelen.
 • Bingoavond Skammel; de wijkraad vraagt de initiatiefnemers contact op te nemen met Triskenevents. Wij gaan de gemeente nog vragen waarom er regels zijn voor bingo, wat het eventueel voor consequenties kan hebben voor de wijkraad en of de initiatiefnemers VOG of EHBO moeten hebben. 
 • Wijkschouw; 19 juni, 19.00 uur. We gaan de volgende vergadering een route maken. De wijkraadsleden denken daar alvast over na. Mogelijke uitnodigingen; wethouder, wijkmanager van de gemeente, wijkagent, gemeente(groen) of vervanger, iemand van Wijkbeheer, iemand van WoonFriesland en iemand van Accolade.
 • Deelauto; We gaan weer een Deelauto bijeenkomst organiseren voor de vrijwilligers  in de Skammel. De agenda maken wij de volgende vergadering. 
 • Treft’t; geen nieuws.
 • Website;  (afgelopen week 26, afgelopen maand 91 bezoekers) Facebook niet duidelijk beeld van te krijgen.
 • Financiën;  volgende vergadering.

7.  Veiligheid; 

8.  Verkeer; Discussieavond, veiligheid & verkeer wordt volgende vergadering verder besproken na contact met de wijkagent.

9. Aktielijst;    Buurtbudget; aangevraagd voor een buurtmoestuin.

10.Rondvraag; Komt er glasvezel in de wijk? We vragen het de gemeente.

Ze zijn van het asfalt naden aan het dichtsmeren, wat weet de gemeente daarvan? Kunnen we meer op de hoogte gehouden worden door de gemeente als er iets in de wijk gebeurt?

11.Sluiting; Door de voorzitter.

               Volgende besloten vergadering; woensdag 17 april 2024.