Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

De Skammel           19.30 uur         woensdag 13-03-2024

1. Opening;. Door de voorzitter. Afwezig penningmeester en gast energiecoach met kennisgeving.

2. Gemeente info;

 • Nieuwsbrief gemeente; de wijkraad vindt hier weinig toegevoegde waarde voor de wijkraad.

3.   – Ingekomen/uitgegane stukken;

 • Notulen 14-02-2024 worden goedgekeurd met enkele tekstuele aanpassingen.
 • Waterfront Drachten  (Aan de westzijde van Drachten is de gemeente bezig met de uitwerking van plannen om het

water beter te kunnen bereiken en te beleven. Deze plannen hebben betrekking op een fiets-veerverbinding, meer vaarwater, een Skûtsjecentrum en recreatieve voorzieningen) 14 maart

         uitnodiging, een paar mensen gaan daar heen en geven verslag.

 • Hoogspanningsverbinding Vierverlaten – Ens (Drachten 20 maart). 

((Een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten (bij Groningen) en Ens (Noordoostpolder).))

Het is de bedoeling dat er ook een afvaardiging van de wijkraad heen gaat.

4. Mededelingen; 

 • Energiecoach; heeft zich afgemeld wegens ziekte, nieuwe uitnodiging in mei.

5. Pauze.  

6.  Voorzieningen; 

 • Toegankelijkheid Melkkelder voor een paar bewoners; foto van de legoblokken, iedereen is tevreden. Snelle afhandeling door de gemeente.
 • Buurtmoestuin Hanebalken; de inloop afgelopen zaterdag waren er een aantal buurtbewoners. Gemotiveerde mensen die het verdienen om gesteund te worden. 
 • Thema avond veiligheid 29 Mei; voorbereiding; we gaan de wijkagent vragen welke thema’s hij wil behandelen.
 • Bingoavond Skammel; de wijkraad vraagt de initiatiefnemers contact op te nemen met Wietze (triskenevents). Wij gaan de gemeente nog vragen waarom er regels zijn voor bingo, wat het eventueel voor consequenties kan hebben voor de wijkraad en of de initiatiefnemers VOG of EHBO moeten hebben. 
 • Wijkschouw; 19 juni, 19.00 uur. We gaan de volgende vergadering een route maken. De wijkraadsleden denken daar alvast over na.  
 • Deelauto; We gaan weer een Deelauto bijeenkomst organiseren voor de vrijwilligers in de Skammel. De agenda maken wij de volgende vergadering. 
 • Website;  (afgelopen week 26, afgelopen maand 91 bezoekers) Facebook niet duidelijk beeld van te krijgen.
 • Financiën;  volgende vergadering.

7.  Veiligheid; 

8.  Verkeer; Discussieavond, veiligheid & verkeer wordt volgende vergadering verder besproken na contact met de wijkagent.

9. Aktielijst; 

 • Buurtbudget; aangevraagd voor de buurtmoestuin groep.

10.Rondvraag; Komt er glasvezel in de wijk? We vragen het de gemeente.

                         Ze zijn van het asfalt naden aan het dichtsmeren, wat weet de gemeente daarvan? Kunnen we meer op de hoogte gehouden worden door de gemeente als er iets in de wijk gebeurt?

11.Sluiting; Door de voorzitter.

               Volgende vergadering; woensdag 17 april 2024.